ТИПОВИ НА СУБВЕНЦИИ

1. МОДЕЛ "75% / 50% РАТА"

Владата за изградба/купување на куќа ќе плаќа 75% од месечната рата (главница и камата) во првите 5 години од отплатата на кредитот. За купување на стан Владата плаќа половина од месечната рата за истиот период.

Каматата на станбениот кредит е субвенционирана и изнесува:

2. МОДЕЛ "75% / 50% УЧЕСТВО"

Владата ќе плати 75% од учеството за изградба/купување на куќа, или најмногу до 9.375 евра за кредит од 50.000 евра. За учество за кредит за купување на стан Владата ќе плати 50% од учеството, или најмногу до 6.250 евра за кредит од 50.000 евра.

Каматата на станбениот кредит е субвенционирана и изнесува ЕУРИБОР + 4,5 процентни поени во текот на целиот период на отплата.